لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 علم و صنعت فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 1
2 آزادگان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 1
3 امام حسن مجتبي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 1
4 حسامی فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 1
5 خرد فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 1
6 شهید رحمانی فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 1
7 نادره حق شناس فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 1
8 کمال الملک فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 1
9 ادب فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 1
10 انقلاب فشم کار و دانش دخترانه غیر دولتی 1
11 بیست و دوم بهمن فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 1
12 خاورمنش فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 1
13 سید جواد کشفیا کار و دانش دخترانه دولتی 1
14 شهدای لواسان کار و دانش پسرانه غیر دولتی 1
15 شهید مدرس کار و دانش پسرانه غیر دولتی 1
16 لاجوردی کار و دانش دخترانه غیر دولتی 1
17 یادگار امام کار و دانش دخترانه دولتی 1
18 علامه جعفری کار و دانش دخترانه غیر دولتی 1
19 گلستان کبیر فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 1
20 شهید مفتح فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 1