صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان کار و دانش سید جواد کشفیا
نام هنرستان سید جواد کشفیا
نوع دولتی
دسته کار و دانش
پذیرش دخترانه
منطقه 1
تلفن 26545766
آدرس لواسان کوچک- بلوار امام خمینی- خ ساحلی
وب سایت
مدیر منیرگل
رشته ها O کامپیوتر

O مکانیک خودرو