صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان کار و دانش شهدای لواسان
نام هنرستان شهدای لواسان
نوع غیر دولتی
دسته کار و دانش
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 26541669
آدرس لواسان کوچک بلوار امام خمینی جنب اداره پست
وب سایت
مدیر جلال هاشمی
رشته ها