صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید مفتح
نام هنرستان شهید مفتح
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 22606298
آدرس خ الهیه/بالاتراز پل صدر /خ خزر بن بست جهاد
وب سایت
مدیر علیرضا علی اصغرزاده
رشته ها O حسابداری

O کامپیوتر