صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای حسامی
نام هنرستان حسامی
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 26547989
آدرس لواسان /بلوارامام خميني / كوچه مسعود گرجي /پلاك 51
وب سایت
مدیر محمد رضا کاشانی راد
رشته ها O کامپیوتر

O معماری