لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 امام جواد (ع) فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 17
2 توحيد فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 17
3 شهید صالحی کار و دانش دخترانه دولتی 17
4 سپیده کاشانی کار و دانش دخترانه دولتی 17
5 فدک هنرستان فني فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 17
6 پروين اعتصامي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 17
7 قدس فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 17
8 شهید امانی کار و دانش پسرانه دولتی 17
9 شیخ بهایی کار و دانش پسرانه دولتی 17
10 علی نقی غیاثی کار و دانش پسرانه دولتی 18
11 سمائیان کار و دانش پسرانه دولتی 18
12 تلاش کار و دانش پسرانه دولتی 18
13 فارابی کار و دانش پسرانه دولتی 18
14 شهید باهنر کار و دانش پسرانه دولتی 18
15 امام محمد باقر(ع) فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 18
16 هنرستان شهيدرجائي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 18
17 برهان فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 18
18 حضرت مريم فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 18
19 شهید همت کار و دانش دخترانه دولتی 18
20 فاطمیه(س) کار و دانش دخترانه دولتی 18