لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 گل ياس فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 16
2 امام جواد (ع) فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 17
3 توحيد فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 17
4 شهید صالحی کار و دانش دخترانه دولتی 17
5 سپیده کاشانی کار و دانش دخترانه دولتی 17
6 فدک هنرستان فني فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 17
7 پروين اعتصامي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 17
8 قدس فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 17
9 شهید امانی کار و دانش پسرانه دولتی 17
10 شیخ بهایی کار و دانش پسرانه دولتی 17
11 علی نقی غیاثی کار و دانش پسرانه دولتی 18
12 سمائیان کار و دانش پسرانه دولتی 18
13 تلاش کار و دانش پسرانه دولتی 18
14 فارابی کار و دانش پسرانه دولتی 18
15 شهید باهنر کار و دانش پسرانه دولتی 18
16 امام محمد باقر(ع) فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 18
17 هنرستان شهيدرجائي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 18
18 برهان فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 18
19 حضرت مريم فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 18
20 شهید همت کار و دانش دخترانه دولتی 18