لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 ام البنین کار و دانش دخترانه دولتی 18
2 لیلی موفقیان کار و دانش دخترانه دولتی 18
3 مقداد کار و دانش دخترانه دولتی 19
4 نرجس کار و دانش دخترانه دولتی 19
5 پاسداران انقلاب اسلامي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 19
6 شهيد نصيرزاده فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 19
7 شهيديارجاني 1 فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 19
8 ایساکو کار و دانش پسرانه دولتی 19
9 افشار نادری کار و دانش پسرانه دولتی 19
10 موفقیان کار و دانش پسرانه دولتی 19
11 دانش رایانه کار و دانش پسرانه غیر دولتی 2
12 تزکیه فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 2