لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 فاطمیه(س) کار و دانش دخترانه دولتی 18
2 ام البنین کار و دانش دخترانه دولتی 18
3 لیلی موفقیان کار و دانش دخترانه دولتی 18
4 مقداد کار و دانش دخترانه دولتی 19
5 نرجس کار و دانش دخترانه دولتی 19
6 پاسداران انقلاب اسلامي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 19
7 شهيد نصيرزاده فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 19
8 شهيديارجاني 1 فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 19
9 ایساکو کار و دانش پسرانه دولتی 19
10 افشار نادری کار و دانش پسرانه دولتی 19
11 موفقیان کار و دانش پسرانه دولتی 19