لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 فیضیه فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 1
2 میثم کار و دانش پسرانه غیر دولتی 1
3 کارواندیشه فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 1
4 گل ياس کار و دانش دخترانه دولتی 2
5 مطهره کار و دانش دخترانه دولتی 2
6 هاجر(هفت تير) فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 2
7 نيايش فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 2
8 شهداء کار و دانش پسرانه دولتی 2
9 مدرس فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 2
10 انقلاب اسلامي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 2
11 باهنر فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 2
12 الزهراء کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
13 شهداء کار و دانش پسرانه غیر دولتی 2
14 توانخواهان استثنايي کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
15 نيمروز استثنايي فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 2
16 ارشاد استثنايي فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 2
17 انفورماتيک هنرجو فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 2
18 نوآوران فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 2
19 هاجر فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 2
20 هنرستان انفورماتيک مائده فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 2