لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 سيماي دانش فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 2
2 صداوسيما فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 2
3 کوثرنور فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 2
4 انفورماتيك ايران کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
5 كيان کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
6 مجمع صنعت کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
7 آيين زندگي کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
8 البرز کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
9 پلي تكنيك تهران کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
10 فن آفرين کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
11 سوده کار و دانش دخترانه غیر دولتی 2
12 پارسيان کار و دانش پسرانه غیر دولتی 2
13 انفورماتيك تهران کار و دانش پسرانه غیر دولتی 2
14 فن آموز کار و دانش پسرانه غیر دولتی 2
15 جواهری فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 3
16 حضرت زینب (س) کار و دانش دخترانه دولتی 3
17 آزادی فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 3
18 آزادی کار و دانش پسرانه دولتی 3
19 اندرزگو کار و دانش پسرانه دولتی 3
20 پلي تکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 3