لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 پلي تکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 3
2 عصرانقلاب فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 3
3 نيمرخ فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
4 سوره (2) فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
5 فاطميه فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
6 گل لاله فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
7 حضرت مريم (س) فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 3
8 مشکوه فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
9 نور فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
10 خواجه نصيرالدين طوسي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
11 روشنگر(ح _د) فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 4
12 ارشاد فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
13 دارالفنون فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
14 راه فاطمه (س ) فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 4
15 علي (ع ) فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
16 فجر(ف .پ )1 فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
17 فن آوران فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
18 ميلاد فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
19 هشتم شهريور فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
20 صبا فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 4