لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 عصرانقلاب فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 3
2 نيمرخ فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
3 سوره (2) فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
4 فاطميه فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
5 گل لاله فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
6 حضرت مريم (س) فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 3
7 مشکوه فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
8 نور فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 3
9 خواجه نصيرالدين طوسي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
10 روشنگر(ح _د) فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 4
11 ارشاد فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
12 دارالفنون فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
13 راه فاطمه (س ) فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 4
14 علي (ع ) فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
15 فجر(ف .پ )1 فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
16 فن آوران فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
17 ميلاد فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
18 هشتم شهريور فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
19 صبا فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 4
20 کمال دانش فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4