لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 هنرستان علم وصنعت فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
2 حافظ فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
3 شهيدآويني فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
4 شهيدان خدامردي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
5 نرگس (ح .د)1 فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
6 امام خمینی کار و دانش دخترانه دولتی 4
7 وحدت کار و دانش دخترانه دولتی 4
8 شهید مطهری کار و دانش پسرانه دولتی 4
9 برادران مظفر کار و دانش پسرانه دولتی 4
10 صنایع نوین کار و دانش پسرانه دولتی 4
11 امین کار و دانش دخترانه دولتی 5
12 سیدالشهدا کار و دانش دخترانه دولتی 4
13 آينده برتر فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
14 آينده سازان ايران فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
15 احرار فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
16 ايران تكنيك فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
17 اکباتان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
18 پروين اعتصامي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
19 پلي تکنيک هنر فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
20 صهباي شميم ياس فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5