لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 کمال دانش فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
2 هنرستان علم وصنعت فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 4
3 حافظ فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
4 شهيدآويني فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
5 شهيدان خدامردي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 4
6 نرگس (ح .د)1 فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 4
7 امام خمینی کار و دانش دخترانه دولتی 4
8 وحدت کار و دانش دخترانه دولتی 4
9 شهید مطهری کار و دانش پسرانه دولتی 4
10 برادران مظفر کار و دانش پسرانه دولتی 4
11 صنایع نوین کار و دانش پسرانه دولتی 4
12 امین کار و دانش دخترانه دولتی 5
13 سیدالشهدا کار و دانش دخترانه دولتی 4
14 آينده برتر فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
15 آينده سازان ايران فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
16 احرار فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
17 ايران تكنيك فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
18 اکباتان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
19 پروين اعتصامي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
20 پلي تکنيک هنر فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5