لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 نرجس فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
2 آيت اله طالقاني فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
3 بهان تکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
4 پاپلي خلعتبري فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
5 پيام (بزرگسالان ) فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
6 پيام فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
7 تهران تکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
8 خواجه نصيرالدين طوسي فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
9 شهدا فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
10 شهيدمدرس 1 فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
11 علامه جعفري فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
12 پیامبر(ص) کار و دانش دخترانه دولتی 5
13 حافظ کار و دانش دخترانه دولتی 5
14 نفيسه فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
15 کارآموز فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
16 امام علی کار و دانش پسرانه دولتی 5
17 جواد موفقیان کار و دانش پسرانه دولتی 5
18 هنرستان سردارسازندگي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
19 سوره فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 6
20 شهادت فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6