لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 صهباي شميم ياس فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
2 نرجس فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
3 آيت اله طالقاني فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
4 بهان تکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
5 پاپلي خلعتبري فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
6 پيام (بزرگسالان ) فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
7 پيام فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
8 تهران تکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
9 خواجه نصيرالدين طوسي فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
10 شهدا فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
11 شهيدمدرس 1 فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 5
12 علامه جعفري فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
13 پیامبر(ص) کار و دانش دخترانه دولتی 5
14 حافظ کار و دانش دخترانه دولتی 5
15 نفيسه فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 5
16 کارآموز فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 5
17 امام علی کار و دانش پسرانه دولتی 5
18 جواد موفقیان کار و دانش پسرانه دولتی 5
19 هنرستان سردارسازندگي فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 5
20 سوره فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 6