لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 شهادت فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6
2 شهيدصدوقي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6
3 شهيدصدوقي (حرفه اي )بزرگسالان فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 6
4 ماري مانوکيان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6
5 جابرابن حيان فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 6
6 خوارزمي پويا فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
7 رسالت فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
8 فرهنگ جوان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
9 قدس فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 6
10 شهدای هفتم تیر کار و دانش پسرانه دولتی 6
11 کانون سينماگران جوان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
12 هفده شهريور فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6
13 حجاب کار و دانش دخترانه دولتی 6
14 بشارت فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 6
15 کميل (ورزش ) فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 7
16 استادمطهري فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 7
17 باقرالعلوم فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 7
18 آزادي فلسطين فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 7
19 امیدان امام کار و دانش دخترانه دولتی 7
20 شهيدچمران فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 7