لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 شهيدصدوقي فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6
2 شهيدصدوقي (حرفه اي )بزرگسالان فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 6
3 ماري مانوکيان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6
4 جابرابن حيان فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 6
5 خوارزمي پويا فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
6 رسالت فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
7 فرهنگ جوان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
8 قدس فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 6
9 شهدای هفتم تیر کار و دانش پسرانه دولتی 6
10 کانون سينماگران جوان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 6
11 هفده شهريور فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 6
12 حجاب کار و دانش دخترانه دولتی 6
13 بشارت فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 6
14 کميل (ورزش ) فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 7
15 استادمطهري فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 7
16 باقرالعلوم فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 7
17 آزادي فلسطين فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 7
18 امیدان امام کار و دانش دخترانه دولتی 7
19 شهيدچمران فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 7
20 علم وتکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 7