لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 علم وتکنيک فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 7
2 علوم و فنون فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 7
3 شهید باهنر کار و دانش پسرانه دولتی 7
4 مدرس کار و دانش پسرانه دولتی 7
5 مقدم سامان کار و دانش دخترانه دولتی 7
6 مهر وطن کار و دانش دخترانه دولتی 7
7 نخبگان فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 7
8 اسوه فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 8
9 بهار فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 8
10 حزب الله فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 8
11 آفرينش فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 8
12 احسان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 8
13 سوقومونيان فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 8
14 کارآموز فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 8
15 سعادت کار و دانش دخترانه دولتی 8
16 پروين اعتصامي کار و دانش دخترانه دولتی 8
17 هفده شهريور کار و دانش دخترانه دولتی 8
18 ساعی کار و دانش دخترانه دولتی 8
19 زینب کبری (س) کار و دانش دخترانه دولتی 8
20 خديجه جهان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 8