لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان دسته پذیرش نوع منطقه جرئیات بیشتر
1 علوم و فنون فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 7
2 شهید باهنر کار و دانش پسرانه دولتی 7
3 مدرس کار و دانش پسرانه دولتی 7
4 مقدم سامان کار و دانش دخترانه دولتی 7
5 مهر وطن کار و دانش دخترانه دولتی 7
6 نخبگان فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 7
7 اسوه فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 8
8 بهار فنی و حرفه ای دخترانه غیر دولتی 8
9 حزب الله فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 8
10 آفرينش فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 8
11 احسان فنی و حرفه ای پسرانه غیر دولتی 8
12 سوقومونيان فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 8
13 کارآموز فنی و حرفه ای پسرانه دولتی 8
14 سعادت کار و دانش دخترانه دولتی 8
15 پروين اعتصامي کار و دانش دخترانه دولتی 8
16 هفده شهريور کار و دانش دخترانه دولتی 8
17 ساعی کار و دانش دخترانه دولتی 8
18 زینب کبری (س) کار و دانش دخترانه دولتی 8
19 خديجه جهان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 8
20 طوماسيان فنی و حرفه ای دخترانه دولتی 8