امید رضائی

کارنامه امید رضائی رتبه 22 رشته مکانیک:

رزرو جلسه مشاوره