آزمون های آزمایشی هنرستان یار

برنامه راهبردی آزمون های پنج رشته هنرستان یار رو در تصاویر زیر میتونید ببینید.

برنامه آزمون های رشته شبکه و نرم افزار:

Rahbordi402 - Computer - Inside

برنامه آزمون های رشته حسابداری:

Rahbordi402 - Hesabdari - Inside

برنامه آزمون های رشته تربیت بدنی:

Rahbordi402 - TarbiatBadani - Inside

برنامه آزمون های رشته الکتروتکنیک:

Rahbordi402 - Technic - Inside

برنامه آزمون های رشته مکانیک:

Rahbordi402 - Mechanic - Inside