صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 رسم فنی تخصصی دانلود
یکشنبه 96/3/7 ریاضی (3) دانلود
سه شنبه 96/3/9 اجزای ماشین دانلود
پنجشنبه 96/3/11 محاسبات فنی تخصصی دانلود