صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 طراحی (2) دانلود
یکشنبه 96/3/7 تاریخ هنر جهان دانلود
سه شنبه 96/3/9 مبانی تصویرسازی دانلود
پنجشنبه 96/3/11 علم مناظر و مرایا دانلود
هنرستان یار