صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 جدول مسابقات ورزشی دانلود
یکشنبه 96/3/7 تغذیه و بهداشت مواد غذایی دانلود
سه شنبه 96/3/9 تاسیسات و اماکن ورزشی دانلود
پنجشنبه 96/3/11 فیزیولوژی (1) دانلود
هنرستان یار