صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 ماشین های الکتریکی AC دانلود
یکشنبه 96/3/7 ریاضی (3) دانلود
سه شنبه 96/3/9 ماشین های الکتریکی DC دانلود
پنجشنبه 96/3/11 مدارهای الکتریکی دانلود
هنرستان یار