صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 الکترونیک عمومی (2) دانلود
یکشنبه 96/3/7 ریاضی (3) دانلود
سه شنبه 96/3/9 مبانی مخابرات و رادیو دانلود
پنجشنبه 96/3/11 مدرهای الکتریکی دانلود
هنرستان یار