صفحه اختصاصی امتحان نهایی رشته های هنرستان

سه شنبه 96/3/2 دین و زندگی (3) دانلود
پنجشنبه 96/3/4 ایستایی ساختمان دانلود
یکشنبه 96/3/7 ریاضی (3) دانلود
سه شنبه 96/3/9 فناوری ساختمان های بتنی دانلود
پنجشنبه 96/3/11 فناوری ساختمان های فلزی دانلود
هنرستان یار