لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 2629
2 آزادگان دخترانه 3501
3 امام حسن مجتبي دخترانه 3188
4 حسامی پسرانه 2205
5 خرد دخترانه 2635
6 شهید رحمانی دخترانه 2955
7 نادره حق شناس دخترانه 3084
8 کمال الملک پسرانه 2866
9 شهید مفتح پسرانه 2904
10 فیضیه پسرانه 2224
11 کارواندیشه پسرانه 1522
12 هاجر دخترانه 2111
13 نيايش دخترانه 2883
14 دانش رایانه پسرانه 89
15 سوده دخترانه 205
16 انقلاب اسلامي پسرانه 2436
17 شهید باهنر پسرانه 2234
18 انفورماتیک تهران پسرانه 99
19 انفورماتیک ایران پسرانه 98
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 1963