لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 7920
2 آزادگان دخترانه 13593
3 امام حسن مجتبي دخترانه 12696
4 حسامی پسرانه 5844
5 خرد دخترانه 7427
6 شهید رحمانی دخترانه 10816
7 نادره حق شناس دخترانه 10243
8 کمال الملک پسرانه 10849
9 شهید مفتح پسرانه 8436
10 فیضیه پسرانه 7040
11 کارواندیشه پسرانه 4945
12 هاجر دخترانه 7567
13 نيايش دخترانه 11216
14 دانش رایانه پسرانه 3360
15 سوده دخترانه 9214
16 انقلاب اسلامي پسرانه 7370
17 شهید باهنر پسرانه 7960
18 انفورماتیک تهران پسرانه 3425
19 انفورماتیک ایران دخترانه 3748
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 6977