لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 4679
2 آزادگان دخترانه 7041
3 امام حسن مجتبي دخترانه 5998
4 حسامی پسرانه 3587
5 خرد دخترانه 4362
6 شهید رحمانی دخترانه 5262
7 نادره حق شناس دخترانه 5657
8 کمال الملک پسرانه 5757
9 شهید مفتح پسرانه 5086
10 فیضیه پسرانه 4078
11 کارواندیشه پسرانه 2771
12 هاجر دخترانه 3925
13 نيايش دخترانه 5540
14 دانش رایانه پسرانه 1249
15 سوده دخترانه 3131
16 انقلاب اسلامي پسرانه 4300
17 شهید باهنر پسرانه 4158
18 انفورماتیک تهران پسرانه 1291
19 انفورماتیک ایران پسرانه 1128
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 3879