لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 8943
2 آزادگان دخترانه 16221
3 امام حسن مجتبي دخترانه 14599
4 حسامی پسرانه 6483
5 خرد دخترانه 8693
6 شهید رحمانی دخترانه 12294
7 نادره حق شناس دخترانه 11741
8 کمال الملک پسرانه 12500
9 شهید مفتح پسرانه 9288
10 فیضیه پسرانه 7947
11 کارواندیشه پسرانه 10999
12 هاجر دخترانه 8771
13 نيايش دخترانه 13325
14 دانش رایانه پسرانه 3984
15 سوده دخترانه 11303
16 انقلاب اسلامي پسرانه 8262
17 شهید باهنر پسرانه 9117
18 انفورماتیک تهران پسرانه 4106
19 انفورماتیک ایران دخترانه 5031
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 7996