لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 13359
2 آزادگان دخترانه 23769
3 امام حسن مجتبي دخترانه 21183
4 حسامی پسرانه 9326
5 خرد دخترانه 12648
6 شهید رحمانی دخترانه 17414
7 نادره حق شناس دخترانه 16091
8 کمال الملک پسرانه 17978
9 شهید مفتح پسرانه 13175
10 فیضیه پسرانه 11528
11 کارواندیشه پسرانه 13962
12 هاجر دخترانه 12960
13 نيايش دخترانه 20853
14 دانش رایانه پسرانه 6696
15 سوده دخترانه 17889
16 انقلاب اسلامي پسرانه 12452
17 شهید باهنر پسرانه 12959
18 انفورماتیک تهران پسرانه 6705
19 انفورماتیک ایران پسرانه 8381
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 11785