لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 11698
2 آزادگان دخترانه 21492
3 امام حسن مجتبي دخترانه 19005
4 حسامی پسرانه 8276
5 خرد دخترانه 11355
6 شهید رحمانی دخترانه 15636
7 نادره حق شناس دخترانه 14673
8 کمال الملک پسرانه 16029
9 شهید مفتح پسرانه 11714
10 فیضیه پسرانه 10151
11 کارواندیشه پسرانه 12899
12 هاجر دخترانه 11619
13 نيايش دخترانه 18262
14 دانش رایانه پسرانه 5569
15 سوده دخترانه 15750
16 انقلاب اسلامي پسرانه 10739
17 شهید باهنر پسرانه 11557
18 انفورماتیک تهران پسرانه 5685
19 انفورماتیک ایران پسرانه 7323
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 10292