لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 3774
2 آزادگان دخترانه 5821
3 امام حسن مجتبي دخترانه 5045
4 حسامی پسرانه 2977
5 خرد دخترانه 3816
6 شهید رحمانی دخترانه 4401
7 نادره حق شناس دخترانه 4716
8 کمال الملک پسرانه 4549
9 شهید مفتح پسرانه 4031
10 فیضیه پسرانه 3206
11 کارواندیشه پسرانه 2185
12 هاجر دخترانه 3234
13 نيايش دخترانه 4510
14 دانش رایانه پسرانه 681
15 سوده دخترانه 2007
16 انقلاب اسلامي پسرانه 3409
17 شهید باهنر پسرانه 3223
18 انفورماتیک تهران پسرانه 765
19 انفورماتیک ایران پسرانه 702
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 3211