لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 5142
2 آزادگان دخترانه 7864
3 امام حسن مجتبي دخترانه 6702
4 حسامی پسرانه 3928
5 خرد دخترانه 4717
6 شهید رحمانی دخترانه 6431
7 نادره حق شناس دخترانه 6231
8 کمال الملک پسرانه 6466
9 شهید مفتح پسرانه 5637
10 فیضیه پسرانه 4474
11 کارواندیشه پسرانه 3085
12 هاجر دخترانه 4421
13 نيايش دخترانه 6207
14 دانش رایانه پسرانه 1546
15 سوده دخترانه 3948
16 انقلاب اسلامي پسرانه 4712
17 شهید باهنر پسرانه 4615
18 انفورماتیک تهران پسرانه 1589
19 انفورماتیک ایران پسرانه 1395
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 4321