لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 10239
2 آزادگان دخترانه 18130
3 امام حسن مجتبي دخترانه 16182
4 حسامی پسرانه 7348
5 خرد دخترانه 9651
6 شهید رحمانی دخترانه 13566
7 نادره حق شناس دخترانه 12930
8 کمال الملک پسرانه 14161
9 شهید مفتح پسرانه 10493
10 فیضیه پسرانه 8965
11 کارواندیشه پسرانه 11901
12 هاجر دخترانه 10073
13 نيايش دخترانه 15291
14 دانش رایانه پسرانه 4737
15 سوده دخترانه 12945
16 انقلاب اسلامي پسرانه 9473
17 شهید باهنر پسرانه 10343
18 انفورماتیک تهران پسرانه 4842
19 انفورماتیک ایران دخترانه 6026
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 8853