لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 2409
2 آزادگان دخترانه 3156
3 امام حسن مجتبي دخترانه 2909
4 حسامی پسرانه 2042
5 خرد دخترانه 2440
6 شهید رحمانی دخترانه 2756
7 نادره حق شناس دخترانه 2848
8 کمال الملک پسرانه 2663
9 بیست و دوم بهمن دخترانه 1780
10 خاورمنش پسرانه 1951
11 شهید مفتح پسرانه 2726
12 فیضیه پسرانه 2092
13 کارواندیشه پسرانه 1401
14 هاجر دخترانه 1961
15 نيايش دخترانه 2657
16 مدرس پسرانه 1550
17 انقلاب اسلامي پسرانه 2279
18 باهنر پسرانه 2074
19 نيمروز استثنايي دخترانه 1574
20 ارشاد استثنايي پسرانه 1733