لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 14917
2 آزادگان دخترانه 26309
3 امام حسن مجتبي دخترانه 23325
4 حسامی پسرانه 10354
5 خرد دخترانه 14160
6 شهید رحمانی دخترانه 19328
7 نادره حق شناس دخترانه 17507
8 کمال الملک پسرانه 19893
9 شهید مفتح پسرانه 14382
10 فیضیه پسرانه 12892
11 کارواندیشه پسرانه 14966
12 هاجر دخترانه 14275
13 نيايش دخترانه 23408
14 دانش رایانه پسرانه 7621
15 سوده دخترانه 20448
16 انقلاب اسلامي پسرانه 14084
17 شهید باهنر پسرانه 14301
18 انفورماتیک تهران پسرانه 7543
19 انفورماتیک ایران پسرانه 9314
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 13384