لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 6732
2 آزادگان دخترانه 11354
3 امام حسن مجتبي دخترانه 10737
4 حسامی پسرانه 5082
5 خرد دخترانه 6356
6 شهید رحمانی دخترانه 9287
7 نادره حق شناس دخترانه 8597
8 کمال الملک پسرانه 9116
9 شهید مفتح پسرانه 7245
10 فیضیه پسرانه 5826
11 کارواندیشه پسرانه 4109
12 هاجر دخترانه 6269
13 نيايش دخترانه 9139
14 دانش رایانه پسرانه 2534
15 سوده دخترانه 7213
16 انقلاب اسلامي پسرانه 6057
17 شهید باهنر پسرانه 6318
18 انفورماتیک تهران پسرانه 2571
19 انفورماتیک ایران دخترانه 2614
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 5978