لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 8279
2 آزادگان دخترانه 14513
3 امام حسن مجتبي دخترانه 13350
4 حسامی پسرانه 6071
5 خرد دخترانه 7905
6 شهید رحمانی دخترانه 11330
7 نادره حق شناس دخترانه 10788
8 کمال الملک پسرانه 11471
9 شهید مفتح پسرانه 8743
10 فیضیه پسرانه 7377
11 کارواندیشه پسرانه 10517
12 هاجر دخترانه 7984
13 نيايش دخترانه 11974
14 دانش رایانه پسرانه 3575
15 سوده دخترانه 9994
16 انقلاب اسلامي پسرانه 7660
17 شهید باهنر پسرانه 8353
18 انفورماتیک تهران پسرانه 3680
19 انفورماتیک ایران دخترانه 4172
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 7361