لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 3176
2 آزادگان دخترانه 4593
3 امام حسن مجتبي دخترانه 3956
4 حسامی پسرانه 2574
5 خرد دخترانه 3184
6 شهید رحمانی دخترانه 3582
7 نادره حق شناس دخترانه 3872
8 کمال الملک پسرانه 3600
9 شهید مفتح پسرانه 3368
10 فیضیه پسرانه 2642
11 کارواندیشه پسرانه 1834
12 هاجر دخترانه 2613
13 نيايش دخترانه 3608
14 دانش رایانه پسرانه 353
15 سوده دخترانه 937
16 انقلاب اسلامي پسرانه 2842
17 شهید باهنر پسرانه 2657
18 انفورماتیک تهران پسرانه 397
19 انفورماتیک ایران پسرانه 379
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 2527