لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 5729
2 آزادگان دخترانه 9078
3 امام حسن مجتبي دخترانه 7620
4 حسامی پسرانه 4382
5 خرد دخترانه 5334
6 شهید رحمانی دخترانه 7881
7 نادره حق شناس دخترانه 7039
8 کمال الملک پسرانه 7476
9 شهید مفتح پسرانه 6294
10 فیضیه پسرانه 4969
11 کارواندیشه پسرانه 3464
12 هاجر دخترانه 5128
13 نيايش دخترانه 7157
14 دانش رایانه پسرانه 1912
15 سوده دخترانه 5184
16 انقلاب اسلامي پسرانه 5196
17 شهید باهنر پسرانه 5237
18 انفورماتیک تهران پسرانه 1956
19 انفورماتیک ایران پسرانه 1766
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 4954