لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 7540
2 آزادگان دخترانه 12635
3 امام حسن مجتبي دخترانه 11946
4 حسامی پسرانه 5605
5 خرد دخترانه 6957
6 شهید رحمانی دخترانه 10155
7 نادره حق شناس دخترانه 9637
8 کمال الملک پسرانه 10285
9 شهید مفتح پسرانه 8100
10 فیضیه پسرانه 6656
11 کارواندیشه پسرانه 4662
12 هاجر دخترانه 7116
13 نيايش دخترانه 10412
14 دانش رایانه پسرانه 3110
15 سوده دخترانه 8397
16 انقلاب اسلامي پسرانه 7014
17 شهید باهنر پسرانه 7489
18 انفورماتیک تهران پسرانه 3146
19 انفورماتیک ایران دخترانه 3253
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 6573