لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 16855
2 آزادگان دخترانه 29551
3 امام حسن مجتبي دخترانه 25726
4 حسامی پسرانه 11492
5 خرد دخترانه 16055
6 شهید رحمانی دخترانه 21545
7 نادره حق شناس دخترانه 19251
8 کمال الملک پسرانه 21981
9 شهید مفتح پسرانه 15964
10 فیضیه پسرانه 14362
11 کارواندیشه پسرانه 16093
12 هاجر دخترانه 15907
13 نيايش دخترانه 26547
14 دانش رایانه پسرانه 8803
15 سوده دخترانه 23429
16 انقلاب اسلامي پسرانه 15775
17 شهید باهنر پسرانه 15942
18 انفورماتیک تهران پسرانه 8543
19 انفورماتیک ایران پسرانه 10559
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 15287