لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 7709
2 آزادگان دخترانه 13063
3 امام حسن مجتبي دخترانه 12308
4 حسامی پسرانه 5723
5 خرد دخترانه 7155
6 شهید رحمانی دخترانه 10479
7 نادره حق شناس دخترانه 9928
8 کمال الملک پسرانه 10540
9 شهید مفتح پسرانه 8278
10 فیضیه پسرانه 6841
11 کارواندیشه پسرانه 4801
12 هاجر دخترانه 7314
13 نيايش دخترانه 10825
14 دانش رایانه پسرانه 3237
15 سوده دخترانه 8782
16 انقلاب اسلامي پسرانه 7212
17 شهید باهنر پسرانه 7742
18 انفورماتیک تهران پسرانه 3298
19 انفورماتیک ایران دخترانه 3475
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 6754