لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 14095
2 آزادگان دخترانه 24523
3 امام حسن مجتبي دخترانه 21939
4 حسامی پسرانه 9800
5 خرد دخترانه 13086
6 شهید رحمانی دخترانه 18076
7 نادره حق شناس دخترانه 16558
8 کمال الملک پسرانه 18746
9 شهید مفتح پسرانه 13794
10 فیضیه پسرانه 12134
11 کارواندیشه پسرانه 14461
12 هاجر دخترانه 13466
13 نيايش دخترانه 21752
14 دانش رایانه پسرانه 7142
15 سوده دخترانه 18743
16 انقلاب اسلامي پسرانه 13249
17 شهید باهنر پسرانه 13573
18 انفورماتیک تهران پسرانه 7101
19 انفورماتیک ایران پسرانه 8762
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 12307