لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 10531
2 آزادگان دخترانه 18720
3 امام حسن مجتبي دخترانه 16791
4 حسامی پسرانه 7537
5 خرد دخترانه 9946
6 شهید رحمانی دخترانه 13986
7 نادره حق شناس دخترانه 13253
8 کمال الملک پسرانه 14553
9 شهید مفتح پسرانه 10770
10 فیضیه پسرانه 9202
11 کارواندیشه پسرانه 12118
12 هاجر دخترانه 10382
13 نيايش دخترانه 15895
14 دانش رایانه پسرانه 4901
15 سوده دخترانه 13490
16 انقلاب اسلامي پسرانه 9767
17 شهید باهنر پسرانه 10635
18 انفورماتیک تهران پسرانه 5019
19 انفورماتیک ایران دخترانه 6314
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 9105