لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 5868
2 آزادگان دخترانه 9385
3 امام حسن مجتبي دخترانه 8554
4 حسامی پسرانه 4496
5 خرد دخترانه 5484
6 شهید رحمانی دخترانه 8148
7 نادره حق شناس دخترانه 7240
8 کمال الملک پسرانه 7694
9 شهید مفتح پسرانه 6444
10 فیضیه پسرانه 5064
11 کارواندیشه پسرانه 3555
12 هاجر دخترانه 5289
13 نيايش دخترانه 7367
14 دانش رایانه پسرانه 2032
15 سوده دخترانه 5424
16 انقلاب اسلامي پسرانه 5314
17 شهید باهنر پسرانه 5373
18 انفورماتیک تهران پسرانه 2050
19 انفورماتیک ایران پسرانه 1867
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 5090