صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آيت اله طالقاني
نام هنرستان آيت اله طالقاني
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44108024
آدرس انتهاي شهرزيبابلوارتعاون خ آلاله
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O تربیت بدنی

O ماشین ابزار

O مکانیک خودرو

O الکترونیک

O الکتروتکنیک