صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای پيام
نام هنرستان پيام
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44087799
آدرس آيت اله کاشاني ميدان نورخ پيامبرروبروي خ بهنام
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O ساختمان

O ماشین ابزار

O سرامیک

O شبکه و نرم افزار رایانه