صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای نفيسه
نام هنرستان نفيسه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 5
تلفن 44084552
آدرس آيت اله کاشاني خيابان حسن آباد ك چهارم
وب سایت
مدیر
رشته ها O گرافیک

O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری