صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای کانون سينماگران جوان
نام هنرستان کانون سينماگران جوان
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 6
تلفن 88104538
آدرس ميدان آرژانيتين خ احمدقصير(بخارست )ک 9پ 4
وب سایت
مدیر
رشته ها O نمایش

O سینما