صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای آزادي فلسطين
نام هنرستان آزادي فلسطين
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 7
تلفن 77559070
آدرس م امام حسين ابتداي خ دماوند روبه روي خ اقبال
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O تاسیسات

O ماشین ابزار