صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای ره پويان صنعت
نام هنرستان ره پويان صنعت
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 9
تلفن 66648904
آدرس بيست متري شمشيري شهرک توحيد
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O معماری داخلی

O حسابداری

O مکانیک خودرو

O الکترونیک