صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید قدوسي
نام هنرستان شهید قدوسي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 11
تلفن 55417649
آدرس خ سينا چهار راه خرمشهر هنرستان تربيت بدني قدوسي
وب سایت http://ghoddosi.blogfa.com/
مدیر
رشته ها O تربیت بدنی