صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيدبنکدار
نام هنرستان شهيدبنکدار
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 11
تلفن 66705417
آدرس خ _حافظخ _نوفل لوشاتو_روبروي سفارت فرانسه
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری