صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای مالک اشتر
نام هنرستان مالک اشتر
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 77651000
آدرس دروازه شميران خ شهيدمشکي روبروي سفارت رماني پ 91
وب سایت
مدیر
رشته ها O گرافیک

O نقشه کشی معماری