صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فنی دختران
نام هنرستان فنی دختران
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش دخترانه
منطقه 12
تلفن 77652827
آدرس پيچ شميران خ شهيدنورمحمدي نبش ک اصانلوپ 27
وب سایت http://artsschool.farhang.gov.ir/fa/home
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری

O صنایع شیمیایی