صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد مقدم
نام هنرستان شهيد مقدم
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 12
تلفن 66707170
آدرس خ جمهوري بين حافظ وسي تير پ608
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری