صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای کارواندیشه
نام هنرستان کارواندیشه
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 1
تلفن 22440757
آدرس بزرگراه ارتش-خ نخل نرسیده به شهرک محلاتی روبروی دانشگاه پیام نور -
وب سایت
مدیر حسن سعادت خواه
رشته ها O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه

O نقشه کشی معماری