صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای هفتم تير
نام هنرستان هفتم تير
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 15
تلفن 33868186
آدرس والفجرخ ابومسلم خراساني
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O ماشین ابزار

O متالورژی

O ساختمان

O معماری داخلی