صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيد بهشتي
نام هنرستان شهيد بهشتي
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 16
تلفن 55640821
آدرس انتهاي سکوي نظامي اول 20 متري جواديه
وب سایت
مدیر
رشته ها O تربیت بدنی

O شبکه و نرم افزار رایانه