صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید دبیریان
نام هنرستان شهید دبیریان
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 16
تلفن 55088461
آدرس نازي آباد ـ خيابان شهيد عراقي ـ خيابان شهيد اوجاني
وب سایت
مدیر
رشته ها O شبکه و نرم افزار رایانه

O حسابداری