صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهيديارجاني
نام هنرستان شهيديارجاني
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 19
تلفن 55012022
آدرس ياغچي آبادتقاطع خ . بهمنياروآموزگار
وب سایت
مدیر
رشته ها O الکتروتکنیک

O الکترونیک

O مکانیک خودرو

O ماشین ابزار