صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای شهید متانی
نام هنرستان شهید متانی
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 10
تلفن 66361510
آدرس انتهای خیابان امام خمینی، هنرستان تربیت بدنی شهدی متانتی
وب سایت
مدیر مجيد توكلي
رشته ها O تربیت بدنی