صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای فجر
نام هنرستان فجر
نوع دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 4
تلفن 77067177
آدرس سراج _کوچه شهيدمحمودي
وب سایت
مدیر
رشته ها O ساختمان

O ماشین ابزار

O صنایع چوب

O صنایع فلز