صفحه اختصاصی هنرستان

هنرستان فنی و حرفه ای ايران تكنيك
نام هنرستان ايران تكنيك
نوع غیر دولتی
دسته فنی و حرفه ای
پذیرش پسرانه
منطقه 5
تلفن 44727770
آدرس شهرك راه آهن بلوار اميركبير خ گلفام نبش بنفشه 4 هنرستان ايران تكنيك
وب سایت
مدیر محمدجوادحاجی فارسی
رشته ها O نقشه کشی معماری

O حسابداری

O شبکه و نرم افزار رایانه