لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 14538
2 آزادگان دخترانه 25442
3 امام حسن مجتبي دخترانه 22711
4 حسامی پسرانه 10117
5 خرد دخترانه 13623
6 شهید رحمانی دخترانه 18758
7 نادره حق شناس دخترانه 17068
8 کمال الملک پسرانه 19445
9 شهید مفتح پسرانه 14122
10 فیضیه پسرانه 12576
11 کارواندیشه پسرانه 14733
12 هاجر دخترانه 13933
13 نيايش دخترانه 22723
14 دانش رایانه پسرانه 7397
15 سوده دخترانه 19589
16 انقلاب اسلامي پسرانه 13741
17 شهید باهنر پسرانه 13963
18 انفورماتیک تهران پسرانه 7352
19 انفورماتیک ایران پسرانه 9068
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 12901