لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 8115
2 آزادگان دخترانه 13994
3 امام حسن مجتبي دخترانه 12972
4 حسامی پسرانه 5962
5 خرد دخترانه 7667
6 شهید رحمانی دخترانه 11056
7 نادره حق شناس دخترانه 10526
8 کمال الملک پسرانه 11146
9 شهید مفتح پسرانه 8588
10 فیضیه پسرانه 7198
11 کارواندیشه پسرانه 5089
12 هاجر دخترانه 7753
13 نيايش دخترانه 11552
14 دانش رایانه پسرانه 3475
15 سوده دخترانه 9630
16 انقلاب اسلامي پسرانه 7528
17 شهید باهنر پسرانه 8131
18 انفورماتیک تهران پسرانه 3559
19 انفورماتیک ایران دخترانه 3945
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 7155