لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 10724
2 آزادگان دخترانه 19158
3 امام حسن مجتبي دخترانه 17161
4 حسامی پسرانه 7683
5 خرد دخترانه 10171
6 شهید رحمانی دخترانه 14268
7 نادره حق شناس دخترانه 13488
8 کمال الملک پسرانه 14815
9 شهید مفتح پسرانه 10918
10 فیضیه پسرانه 9401
11 کارواندیشه پسرانه 12254
12 هاجر دخترانه 10595
13 نيايش دخترانه 16263
14 دانش رایانه پسرانه 5011
15 سوده دخترانه 13897
16 انقلاب اسلامي پسرانه 9930
17 شهید باهنر پسرانه 10815
18 انفورماتیک تهران پسرانه 5156
19 انفورماتیک ایران دخترانه 6503
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 9316