لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 12277
2 آزادگان دخترانه 22487
3 امام حسن مجتبي دخترانه 19880
4 حسامی پسرانه 8605
5 خرد دخترانه 11901
6 شهید رحمانی دخترانه 16443
7 نادره حق شناس دخترانه 15291
8 کمال الملک پسرانه 16770
9 شهید مفتح پسرانه 12185
10 فیضیه پسرانه 10598
11 کارواندیشه پسرانه 13269
12 هاجر دخترانه 12136
13 نيايش دخترانه 19371
14 دانش رایانه پسرانه 5978
15 سوده دخترانه 16686
16 انقلاب اسلامي پسرانه 11327
17 شهید باهنر پسرانه 11988
18 انفورماتیک تهران پسرانه 6035
19 انفورماتیک ایران پسرانه 7735
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 10875