لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 10374
2 آزادگان دخترانه 18366
3 امام حسن مجتبي دخترانه 16449
4 حسامی پسرانه 7432
5 خرد دخترانه 9760
6 شهید رحمانی دخترانه 13743
7 نادره حق شناس دخترانه 13061
8 کمال الملک پسرانه 14334
9 شهید مفتح پسرانه 10611
10 فیضیه پسرانه 9062
11 کارواندیشه پسرانه 12010
12 هاجر دخترانه 10200
13 نيايش دخترانه 15565
14 دانش رایانه پسرانه 4818
15 سوده دخترانه 13155
16 انقلاب اسلامي پسرانه 9627
17 شهید باهنر پسرانه 10479
18 انفورماتیک تهران پسرانه 4928
19 انفورماتیک ایران دخترانه 6138
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 8939