لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 8561
2 آزادگان دخترانه 15349
3 امام حسن مجتبي دخترانه 13894
4 حسامی پسرانه 6242
5 خرد دخترانه 8266
6 شهید رحمانی دخترانه 11750
7 نادره حق شناس دخترانه 11219
8 کمال الملک پسرانه 11932
9 شهید مفتح پسرانه 8955
10 فیضیه پسرانه 7621
11 کارواندیشه پسرانه 10708
12 هاجر دخترانه 8331
13 نيايش دخترانه 12523
14 دانش رایانه پسرانه 3748
15 سوده دخترانه 10561
16 انقلاب اسلامي پسرانه 7873
17 شهید باهنر پسرانه 8635
18 انفورماتیک تهران پسرانه 3838
19 انفورماتیک ایران دخترانه 4527
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 7638