لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 9511
2 آزادگان دخترانه 17197
3 امام حسن مجتبي دخترانه 15349
4 حسامی پسرانه 6864
5 خرد دخترانه 9169
6 شهید رحمانی دخترانه 12916
7 نادره حق شناس دخترانه 12386
8 کمال الملک پسرانه 13315
9 شهید مفتح پسرانه 9830
10 فیضیه پسرانه 8412
11 کارواندیشه پسرانه 11393
12 هاجر دخترانه 9429
13 نيايش دخترانه 14303
14 دانش رایانه پسرانه 4326
15 سوده دخترانه 12114
16 انقلاب اسلامي پسرانه 8782
17 شهید باهنر پسرانه 9713
18 انفورماتیک تهران پسرانه 4448
19 انفورماتیک ایران دخترانه 5556
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 8404