لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 19406
2 آزادگان دخترانه 32896
3 امام حسن مجتبي دخترانه 28886
4 حسامی پسرانه 13137
5 خرد دخترانه 18009
6 شهید رحمانی دخترانه 24328
7 نادره حق شناس دخترانه 21322
8 کمال الملک پسرانه 25010
9 شهید مفتح پسرانه 18212
10 فیضیه پسرانه 16816
11 کارواندیشه پسرانه 17677
12 هاجر دخترانه 18169
13 نيايش دخترانه 31120
14 دانش رایانه پسرانه 10468
15 سوده دخترانه 26639
16 انقلاب اسلامي پسرانه 18737
17 شهید باهنر پسرانه 19459
18 انفورماتیک تهران پسرانه 9937
19 انفورماتیک ایران پسرانه 12169
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 17364