لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 علم و صنعت پسرانه 16833
2 آزادگان دخترانه 29510
3 امام حسن مجتبي دخترانه 25681
4 حسامی پسرانه 11479
5 خرد دخترانه 16033
6 شهید رحمانی دخترانه 21515
7 نادره حق شناس دخترانه 19226
8 کمال الملک پسرانه 21952
9 شهید مفتح پسرانه 15942
10 فیضیه پسرانه 14336
11 کارواندیشه پسرانه 16077
12 هاجر دخترانه 15881
13 نيايش دخترانه 26498
14 دانش رایانه پسرانه 8781
15 سوده دخترانه 23388
16 انقلاب اسلامي پسرانه 15735
17 شهید باهنر پسرانه 15910
18 انفورماتیک تهران پسرانه 8530
19 انفورماتیک ایران پسرانه 10537
20 انفورماتيک هنرجو دخترانه 15256