لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 هنرورسانه ماهر پسرانه 6272
2 کوک طلایی دخترانه 6624
3 امین دخترانه 6287
4 آزادی پسرانه 3072
5 نسیم محبت دخترانه 5763
6 راه روشن دخترانه 5393