لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 هنرورسانه ماهر پسرانه 8520
2 کوک طلایی دخترانه 9401
3 امین دخترانه 9398
4 آزادی پسرانه 4630
5 نسیم محبت دخترانه 8473
6 راه روشن دخترانه 7823