لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 هنرورسانه ماهر پسرانه 3177
2 کوک طلایی دخترانه 3052
3 امین دخترانه 2728
4 آزادی پسرانه 1449
5 نسیم محبت دخترانه 2466
6 راه روشن دخترانه 2146