لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 5281
2 تهران تکنيک پسرانه 3950
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 4036
4 شهدا پسرانه 4214
5 شهید مدرس دخترانه 9123
6 علامه جعفري دخترانه 4733
7 نفيسه دخترانه 5014
8 کارآموز پسرانه 4678
9 سردارسازندگي پسرانه 5794
10 سوره دخترانه 6190
11 شهادت دخترانه 7803
12 شهيدصدوقي دخترانه 5354
13 ماري مانوکيان دخترانه 3939
14 جابرابن حيان پسرانه 5309
15 خوارزمي پويا پسرانه 3426
16 رسالت پسرانه 4751
17 فرهنگ جوان پسرانه 3966
18 قدس پسرانه 5787
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 4433
20 هفده شهريور دخترانه 6857