لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 13663
2 تهران تکنيک پسرانه 8645
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 7692
4 شهدا پسرانه 9690
5 شهید مدرس دخترانه 23259
6 علامه جعفري دخترانه 10916
7 نفيسه دخترانه 11262
8 کارآموز پسرانه 10340
9 سردارسازندگي پسرانه 11827
10 سوره دخترانه 14088
11 شهادت دخترانه 16845
12 شهيدصدوقي دخترانه 10988
13 ماري مانوکيان دخترانه 7606
14 جابرابن حيان پسرانه 10713
15 خوارزمي پويا پسرانه 7256
16 رسالت پسرانه 11745
17 فرهنگ جوان پسرانه 7390
18 قدس پسرانه 13661
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 8285
20 هفده شهريور دخترانه 18391