لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 2977
2 تهران تکنيک پسرانه 2343
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 2642
4 شهدا پسرانه 2635
5 شهید مدرس دخترانه 4689
6 علامه جعفري دخترانه 2731
7 نفيسه دخترانه 2880
8 کارآموز پسرانه 2760
9 هنرستان سردارسازندگي پسرانه 3541
10 سوره دخترانه 3514
11 شهادت دخترانه 4261
12 شهيدصدوقي دخترانه 3417
13 ماري مانوکيان دخترانه 2652
14 جابرابن حيان پسرانه 3214
15 خوارزمي پويا پسرانه 2149
16 رسالت پسرانه 2634
17 فرهنگ جوان پسرانه 2507
18 قدس پسرانه 3457
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 2583
20 هفده شهريور دخترانه 3804