لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 4007
2 تهران تکنيک پسرانه 3180
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 3430
4 شهدا پسرانه 3516
5 شهید مدرس دخترانه 7047
6 علامه جعفري دخترانه 3837
7 نفيسه دخترانه 4135
8 کارآموز پسرانه 3776
9 سردارسازندگي پسرانه 4639
10 سوره دخترانه 5135
11 شهادت دخترانه 6320
12 شهيدصدوقي دخترانه 4539
13 ماري مانوکيان دخترانه 3401
14 جابرابن حيان پسرانه 4206
15 خوارزمي پويا پسرانه 2895
16 رسالت پسرانه 3708
17 فرهنگ جوان پسرانه 3340
18 قدس پسرانه 4541
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 3660
20 هفده شهريور دخترانه 5324