لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 5654
2 تهران تکنيک پسرانه 4156
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 4215
4 شهدا پسرانه 4407
5 شهید مدرس دخترانه 9792
6 علامه جعفري دخترانه 5042
7 نفيسه دخترانه 5249
8 کارآموز پسرانه 4872
9 سردارسازندگي پسرانه 6096
10 سوره دخترانه 6637
11 شهادت دخترانه 8231
12 شهيدصدوقي دخترانه 5612
13 ماري مانوکيان دخترانه 4122
14 جابرابن حيان پسرانه 5556
15 خوارزمي پويا پسرانه 3599
16 رسالت پسرانه 5018
17 فرهنگ جوان پسرانه 4131
18 قدس پسرانه 6102
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 4697
20 هفده شهريور دخترانه 7349