لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 8201
2 تهران تکنيک پسرانه 5567
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 5386
4 شهدا پسرانه 5673
5 شهید مدرس دخترانه 14144
6 علامه جعفري دخترانه 6920
7 نفيسه دخترانه 7014
8 کارآموز پسرانه 6503
9 سردارسازندگي پسرانه 8153
10 سوره دخترانه 9281
11 شهادت دخترانه 11057
12 شهيدصدوقي دخترانه 7326
13 ماري مانوکيان دخترانه 5195
14 جابرابن حيان پسرانه 7266
15 خوارزمي پويا پسرانه 4784
16 رسالت پسرانه 7234
17 فرهنگ جوان پسرانه 5215
18 قدس پسرانه 8353
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 6108
20 هفده شهريور دخترانه 10698