لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پروين اعتصامي دخترانه 1811
2 پلي تکنيک هنر دخترانه 1474
3 صهباي شميم ياس دخترانه 1339
4 نرجس دخترانه 1896
5 آيت اله طالقاني پسرانه 2204
6 بهان تکنيک پسرانه 1418
7 پاپلي خلعتبري دخترانه 2356
8 پيام (بزرگسالان ) پسرانه 1243
9 پيام پسرانه 1766
10 تهران تکنيک پسرانه 1294
11 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 1504
12 شهدا پسرانه 1246
13 شهید مدرس دخترانه 2154
14 علامه جعفري دخترانه 1473
15 نفيسه دخترانه 1359
16 کارآموز پسرانه 1303
17 هنرستان سردارسازندگي پسرانه 1948
18 سوره دخترانه 1883
19 شهادت دخترانه 2022
20 شهيدصدوقي دخترانه 2239