لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 12927
2 تهران تکنيک پسرانه 8224
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 7388
4 شهدا پسرانه 9129
5 شهید مدرس دخترانه 21842
6 علامه جعفري دخترانه 10277
7 نفيسه دخترانه 10533
8 کارآموز پسرانه 9731
9 سردارسازندگي پسرانه 11356
10 سوره دخترانه 13166
11 شهادت دخترانه 15921
12 شهيدصدوقي دخترانه 10399
13 ماري مانوکيان دخترانه 7225
14 جابرابن حيان پسرانه 10257
15 خوارزمي پويا پسرانه 6898
16 رسالت پسرانه 11069
17 فرهنگ جوان پسرانه 7084
18 قدس پسرانه 12896
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 7964
20 هفده شهريور دخترانه 16989