لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 5988
2 تهران تکنيک پسرانه 4364
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 4404
4 شهدا پسرانه 4595
5 شهید مدرس دخترانه 10523
6 علامه جعفري دخترانه 5400
7 نفيسه دخترانه 5560
8 کارآموز پسرانه 5114
9 سردارسازندگي پسرانه 6435
10 سوره دخترانه 7292
11 شهادت دخترانه 8745
12 شهيدصدوقي دخترانه 5903
13 ماري مانوکيان دخترانه 4322
14 جابرابن حيان پسرانه 5783
15 خوارزمي پويا پسرانه 3767
16 رسالت پسرانه 5367
17 فرهنگ جوان پسرانه 4287
18 قدس پسرانه 6429
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 4942
20 هفده شهريور دخترانه 7889