لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 6667
2 تهران تکنيک پسرانه 4757
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 4751
4 شهدا پسرانه 4941
5 شهید مدرس دخترانه 11980
6 علامه جعفري دخترانه 6055
7 نفيسه دخترانه 6131
8 کارآموز پسرانه 5561
9 سردارسازندگي پسرانه 7036
10 سوره دخترانه 8223
11 شهادت دخترانه 9807
12 شهيدصدوقي دخترانه 6536
13 ماري مانوکيان دخترانه 4662
14 جابرابن حيان پسرانه 6228
15 خوارزمي پويا پسرانه 4114
16 رسالت پسرانه 6046
17 فرهنگ جوان پسرانه 4585
18 قدس پسرانه 7073
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 5406
20 هفده شهريور دخترانه 9041