لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 8796
2 تهران تکنيک پسرانه 5864
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 5604
4 شهدا پسرانه 5969
5 شهید مدرس دخترانه 15147
6 علامه جعفري دخترانه 7475
7 نفيسه دخترانه 7383
8 کارآموز پسرانه 6846
9 سردارسازندگي پسرانه 8540
10 سوره دخترانه 9842
11 شهادت دخترانه 11633
12 شهيدصدوقي دخترانه 7646
13 ماري مانوکيان دخترانه 5423
14 جابرابن حيان پسرانه 7636
15 خوارزمي پويا پسرانه 5067
16 رسالت پسرانه 7679
17 فرهنگ جوان پسرانه 5442
18 قدس پسرانه 8980
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 6365
20 هفده شهريور دخترانه 11535