لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 18669
2 تهران تکنيک پسرانه 11683
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 9742
4 شهدا پسرانه 13614
5 شهید مدرس دخترانه 30585
6 علامه جعفري دخترانه 13948
7 نفيسه دخترانه 15549
8 کارآموز پسرانه 13738
9 سردارسازندگي پسرانه 14676
10 سوره دخترانه 17642
11 شهادت دخترانه 21585
12 شهيدصدوقي دخترانه 13945
13 ماري مانوکيان دخترانه 9416
14 جابرابن حيان پسرانه 13815
15 خوارزمي پويا پسرانه 9313
16 رسالت پسرانه 15690
17 فرهنگ جوان پسرانه 9184
18 قدس پسرانه 18227
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 10020
20 هفده شهريور دخترانه 25293