لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 2148
2 تهران تکنيک پسرانه 1652
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 1870
4 شهدا پسرانه 1619
5 شهید مدرس دخترانه 2976
6 علامه جعفري دخترانه 1966
7 نفيسه دخترانه 1885
8 کارآموز پسرانه 1705
9 هنرستان سردارسازندگي پسرانه 2376
10 سوره دخترانه 2542
11 شهادت دخترانه 2626
12 شهيدصدوقي دخترانه 2685
13 ماري مانوکيان دخترانه 2137
14 جابرابن حيان پسرانه 2304
15 خوارزمي پويا پسرانه 1597
16 رسالت پسرانه 1763
17 فرهنگ جوان پسرانه 1840
18 قدس پسرانه 2376
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 1768
20 هفده شهريور دخترانه 2597