لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 1870
2 تهران تکنيک پسرانه 1392
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 1602
4 شهدا پسرانه 1327
5 شهید مدرس دخترانه 2348
6 علامه جعفري دخترانه 1598
7 نفيسه دخترانه 1483
8 کارآموز پسرانه 1391
9 هنرستان سردارسازندگي پسرانه 2056
10 سوره دخترانه 2036
11 شهادت دخترانه 2119
12 شهيدصدوقي دخترانه 2332
13 ماري مانوکيان دخترانه 1870
14 جابرابن حيان پسرانه 2053
15 خوارزمي پويا پسرانه 1398
16 رسالت پسرانه 1476
17 فرهنگ جوان پسرانه 1629
18 قدس پسرانه 2065
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 1406
20 هفده شهريور دخترانه 2172