لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 پيام پسرانه 10341
2 تهران تکنيک پسرانه 6787
3 خواجه نصيرالدين طوسي پسرانه 6353
4 شهدا پسرانه 7132
5 شهید مدرس دخترانه 18468
6 علامه جعفري دخترانه 8813
7 نفيسه دخترانه 8775
8 کارآموز پسرانه 7821
9 سردارسازندگي پسرانه 9773
10 سوره دخترانه 11465
11 شهادت دخترانه 13659
12 شهيدصدوقي دخترانه 8950
13 ماري مانوکيان دخترانه 6219
14 جابرابن حيان پسرانه 8625
15 خوارزمي پويا پسرانه 5810
16 رسالت پسرانه 9212
17 فرهنگ جوان پسرانه 6081
18 قدس پسرانه 10457
19 کانون سينماگران جوان پسرانه 7082
20 هفده شهريور دخترانه 13969