لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 1747
2 کمیل دخترانه 1816
3 شهید مطهری دخترانه 1941
4 باقرالعلوم پسرانه 2324
5 آزادي فلسطين پسرانه 1470
6 شهيدچمران پسرانه 1665
7 علم وتکنيک پسرانه 1651
8 علوم و فنون پسرانه 1344
9 نخبگان دخترانه 1331
10 اسوه دخترانه 3050
11 بهار دخترانه 1553
12 حزب الله پسرانه 2154
13 آفرينش دخترانه 2384
14 احسان پسرانه 1387
15 سوقومونيان پسرانه 1504
16 کارآموز پسرانه 1996
17 خديجه جهان دخترانه 2358
18 طوماسيان دخترانه 1625
19 هادي پسرانه 1737
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 1770