لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 10190
2 کمیل دخترانه 19590
3 شهید مطهری دخترانه 15133
4 باقرالعلوم پسرانه 10351
5 آزادي فلسطين پسرانه 8724
6 شهيدچمران پسرانه 6907
7 علم وتکنيک پسرانه 6296
8 علوم و فنون پسرانه 10488
9 نخبگان دخترانه 7935
10 اسوه دخترانه 18085
11 بهار دخترانه 5746
12 حزب الله پسرانه 12649
13 آفرينش دخترانه 11433
14 احسان پسرانه 6300
15 سوقومونيان پسرانه 5752
16 کارآموز پسرانه 8887
17 خديجه جهان دخترانه 16863
18 طوماسيان دخترانه 6219
19 هادي پسرانه 7533
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 11519