لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 3018
2 کمیل دخترانه 3901
3 شهید مطهری دخترانه 3500
4 باقرالعلوم پسرانه 3785
5 آزادي فلسطين پسرانه 2528
6 شهيدچمران پسرانه 2601
7 علم وتکنيک پسرانه 2422
8 علوم و فنون پسرانه 2789
9 نخبگان دخترانه 2179
10 اسوه دخترانه 5484
11 بهار دخترانه 2209
12 حزب الله پسرانه 3765
13 آفرينش دخترانه 3880
14 احسان پسرانه 2161
15 سوقومونيان پسرانه 2197
16 کارآموز پسرانه 3072
17 خديجه جهان دخترانه 4151
18 طوماسيان دخترانه 2291
19 هادي پسرانه 2743
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 3306