لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 4816
2 کمیل دخترانه 8045
3 شهید مطهری دخترانه 6269
4 باقرالعلوم پسرانه 5931
5 آزادي فلسطين پسرانه 4377
6 شهيدچمران پسرانه 3935
7 علم وتکنيک پسرانه 3683
8 علوم و فنون پسرانه 5372
9 نخبگان دخترانه 3702
10 اسوه دخترانه 9182
11 بهار دخترانه 3152
12 حزب الله پسرانه 6077
13 آفرينش دخترانه 6355
14 احسان پسرانه 3253
15 سوقومونيان پسرانه 3239
16 کارآموز پسرانه 4737
17 خديجه جهان دخترانه 7098
18 طوماسيان دخترانه 3425
19 هادي پسرانه 4107
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 5363