لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 7065
2 کمیل دخترانه 13522
3 شهید مطهری دخترانه 10076
4 باقرالعلوم پسرانه 7816
5 آزادي فلسطين پسرانه 6433
6 شهيدچمران پسرانه 5252
7 علم وتکنيک پسرانه 4824
8 علوم و فنون پسرانه 7744
9 نخبگان دخترانه 5570
10 اسوه دخترانه 12968
11 بهار دخترانه 4154
12 حزب الله پسرانه 8777
13 آفرينش دخترانه 8655
14 احسان پسرانه 4449
15 سوقومونيان پسرانه 4267
16 کارآموز پسرانه 6570
17 خديجه جهان دخترانه 11391
18 طوماسيان دخترانه 4511
19 هادي پسرانه 5558
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 7828