لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 4971
2 کمیل دخترانه 8386
3 شهید مطهری دخترانه 6496
4 باقرالعلوم پسرانه 6070
5 آزادي فلسطين پسرانه 4547
6 شهيدچمران پسرانه 4047
7 علم وتکنيک پسرانه 3788
8 علوم و فنون پسرانه 5555
9 نخبگان دخترانه 3840
10 اسوه دخترانه 9466
11 بهار دخترانه 3230
12 حزب الله پسرانه 6251
13 آفرينش دخترانه 6542
14 احسان پسرانه 3339
15 سوقومونيان پسرانه 3314
16 کارآموز پسرانه 4882
17 خديجه جهان دخترانه 7351
18 طوماسيان دخترانه 3511
19 هادي پسرانه 4206
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 5515