لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 2124
2 کمیل دخترانه 2282
3 شهید مطهری دخترانه 2386
4 باقرالعلوم پسرانه 2636
5 آزادي فلسطين پسرانه 1775
6 شهيدچمران پسرانه 1885
7 علم وتکنيک پسرانه 1835
8 علوم و فنون پسرانه 1622
9 نخبگان دخترانه 1577
10 اسوه دخترانه 3655
11 بهار دخترانه 1770
12 حزب الله پسرانه 2487
13 آفرينش دخترانه 2817
14 احسان پسرانه 1574
15 سوقومونيان پسرانه 1685
16 کارآموز پسرانه 2254
17 خديجه جهان دخترانه 2815
18 طوماسيان دخترانه 1827
19 هادي پسرانه 1952
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 2170