لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 5964
2 کمیل دخترانه 10205
3 شهید مطهری دخترانه 8124
4 باقرالعلوم پسرانه 6795
5 آزادي فلسطين پسرانه 5431
6 شهيدچمران پسرانه 4513
7 علم وتکنيک پسرانه 4251
8 علوم و فنون پسرانه 6427
9 نخبگان دخترانه 4736
10 اسوه دخترانه 11115
11 بهار دخترانه 3707
12 حزب الله پسرانه 7300
13 آفرينش دخترانه 7538
14 احسان پسرانه 3760
15 سوقومونيان پسرانه 3722
16 کارآموز پسرانه 5568
17 خديجه جهان دخترانه 9136
18 طوماسيان دخترانه 3994
19 هادي پسرانه 4734
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 6485