لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 13023
2 کمیل دخترانه 23586
3 شهید مطهری دخترانه 19806
4 باقرالعلوم پسرانه 12616
5 آزادي فلسطين پسرانه 10821
6 شهيدچمران پسرانه 8361
7 علم وتکنيک پسرانه 7661
8 علوم و فنون پسرانه 12929
9 نخبگان دخترانه 10011
10 اسوه دخترانه 22470
11 بهار دخترانه 7183
12 حزب الله پسرانه 16546
13 آفرينش دخترانه 13676
14 احسان پسرانه 8076
15 سوقومونيان پسرانه 7109
16 کارآموز پسرانه 10793
17 خديجه جهان دخترانه 22307
18 طوماسيان دخترانه 7794
19 هادي پسرانه 9662
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 15580