لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 8199
2 کمیل دخترانه 16183
3 شهید مطهری دخترانه 12166
4 باقرالعلوم پسرانه 8693
5 آزادي فلسطين پسرانه 7277
6 شهيدچمران پسرانه 5716
7 علم وتکنيک پسرانه 5307
8 علوم و فنون پسرانه 8693
9 نخبگان دخترانه 6412
10 اسوه دخترانه 15140
11 بهار دخترانه 4670
12 حزب الله پسرانه 9987
13 آفرينش دخترانه 9628
14 احسان پسرانه 4997
15 سوقومونيان پسرانه 4725
16 کارآموز پسرانه 7311
17 خديجه جهان دخترانه 13438
18 طوماسيان دخترانه 5098
19 هادي پسرانه 6144
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 9134