لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 9607
2 کمیل دخترانه 18542
3 شهید مطهری دخترانه 14350
4 باقرالعلوم پسرانه 10012
5 آزادي فلسطين پسرانه 8390
6 شهيدچمران پسرانه 6698
7 علم وتکنيک پسرانه 6110
8 علوم و فنون پسرانه 10042
9 نخبگان دخترانه 7521
10 اسوه دخترانه 17343
11 بهار دخترانه 5447
12 حزب الله پسرانه 12087
13 آفرينش دخترانه 11003
14 احسان پسرانه 6063
15 سوقومونيان پسرانه 5556
16 کارآموز پسرانه 8631
17 خديجه جهان دخترانه 15999
18 طوماسيان دخترانه 5925
19 هادي پسرانه 7282
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 10945