لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 5264
2 کمیل دخترانه 8932
3 شهید مطهری دخترانه 6940
4 باقرالعلوم پسرانه 6293
5 آزادي فلسطين پسرانه 4806
6 شهيدچمران پسرانه 4203
7 علم وتکنيک پسرانه 3945
8 علوم و فنون پسرانه 5852
9 نخبگان دخترانه 4105
10 اسوه دخترانه 9973
11 بهار دخترانه 3390
12 حزب الله پسرانه 6559
13 آفرينش دخترانه 6899
14 احسان پسرانه 3480
15 سوقومونيان پسرانه 3460
16 کارآموز پسرانه 5105
17 خديجه جهان دخترانه 7905
18 طوماسيان دخترانه 3670
19 هادي پسرانه 4385
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 5810