لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 بشارت دخترانه 6698
2 کمیل دخترانه 12365
3 شهید مطهری دخترانه 9424
4 باقرالعلوم پسرانه 7569
5 آزادي فلسطين پسرانه 6161
6 شهيدچمران پسرانه 5042
7 علم وتکنيک پسرانه 4661
8 علوم و فنون پسرانه 7315
9 نخبگان دخترانه 5286
10 اسوه دخترانه 12321
11 بهار دخترانه 3986
12 حزب الله پسرانه 8351
13 آفرينش دخترانه 8344
14 احسان پسرانه 4245
15 سوقومونيان پسرانه 4129
16 کارآموز پسرانه 6318
17 خديجه جهان دخترانه 10755
18 طوماسيان دخترانه 4345
19 هادي پسرانه 5349
20 حضرت معصومه (س ) دخترانه 7418