لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 مولوي دخترانه 1351
2 شهید قدوسي پسرانه 1406
3 شهيدبنکدار پسرانه 1248
4 شهيدحيدري پسرانه 1293
5 حديد پسرانه 1396
6 علم و صنعت پسرانه 1379
7 وليعصر(عج ) پسرانه 1828
8 عروه الوثقي دخترانه 3189
9 فرزانگان دخترانه 2536
10 فيروزکوهي دخترانه 2250
11 موسيقي پسران تهران پسرانه 1524
12 موسيقي دختران تهران دخترانه 1683
13 آل ياسين دخترانه 2778
14 فيروزبهرام پسرانه 1928
15 مالک اشتر پسرانه 1909
16 هنرهاي زيباي پسران پسرانه 1409
17 هنرهاي زيباي دختران دخترانه 1946
18 امام صادق (ع ) پسرانه 1434
19 فنی دختران دخترانه 2471
20 راهيان قدس پسرانه 2357