لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 9614
2 آسيه دخترانه 11707
3 بعثت دخترانه 14656
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 7602
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 7808
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 10186
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 4320
8 نيكنام پسرانه 4092
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 5073
10 ياران ثقلين پسرانه 4036
11 کوثر دخترانه 11900
12 شهيد کاظمي پسرانه 7088
13 هفتم تير پسرانه 5712
14 بتول آقامحمدي دخترانه 6999
15 توحید پسرانه 5052
16 اميركبير پسرانه 4046
17 توسعه صنعت پسرانه 3432
18 زينبيه دخترانه 7795
19 شهيد فولادوند پسرانه 4388
20 شهيد بهشتي پسرانه 8107