لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 6181
2 آسيه دخترانه 7898
3 بعثت دخترانه 9582
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 5469
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 5414
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 7357
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 3366
8 نيكنام پسرانه 3249
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 3810
10 ياران ثقلين پسرانه 3167
11 کوثر دخترانه 7850
12 شهيد کاظمي پسرانه 5256
13 هفتم تير پسرانه 3939
14 بتول آقامحمدي دخترانه 4971
15 توحید پسرانه 3564
16 اميركبير پسرانه 3027
17 توسعه صنعت پسرانه 2601
18 زينبيه دخترانه 5437
19 شهيد فولادوند پسرانه 3235
20 شهيد بهشتي پسرانه 5836