لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 5497
2 آسيه دخترانه 6650
3 بعثت دخترانه 8551
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 4996
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 4978
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 6706
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 3200
8 نيكنام پسرانه 3086
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 3510
10 ياران ثقلين پسرانه 2978
11 کوثر دخترانه 7000
12 شهيد کاظمي پسرانه 4809
13 هفتم تير پسرانه 3590
14 بتول آقامحمدي دخترانه 4535
15 توحید پسرانه 3247
16 اميركبير پسرانه 2773
17 توسعه صنعت پسرانه 2440
18 زينبيه دخترانه 4836
19 شهيد فولادوند پسرانه 3012
20 شهيد بهشتي پسرانه 5341