لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 12815
2 آسيه دخترانه 14471
3 بعثت دخترانه 18936
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 9568
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 10255
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 13012
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 5227
8 نيكنام پسرانه 4891
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 6099
10 ياران ثقلين پسرانه 4918
11 کوثر دخترانه 15499
12 شهيد کاظمي پسرانه 8767
13 هفتم تير پسرانه 7383
14 بتول آقامحمدي دخترانه 8834
15 توحید پسرانه 6577
16 اميركبير پسرانه 4981
17 توسعه صنعت پسرانه 4193
18 زينبيه دخترانه 9910
19 شهيد فولادوند پسرانه 5485
20 شهيد بهشتي پسرانه 10355