لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 1343
2 آسيه دخترانه 1386
3 بعثت دخترانه 2009
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 1410
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 1450
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 1435
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 1172
8 نيكنام پسرانه 1434
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 1024
10 ياران ثقلين پسرانه 1004
11 کوثر دخترانه 1512
12 شهيد کاظمي پسرانه 1178
13 هفتم تير پسرانه 941
14 بتول آقامحمدي دخترانه 1207
15 توحید پسرانه 891
16 اميركبير پسرانه 927
17 توسعه صنعت پسرانه 732
18 زينبيه دخترانه 1154
19 شهيد فولادوند پسرانه 1052
20 شهيد بهشتي پسرانه 1102