لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 11904
2 آسيه دخترانه 13681
3 بعثت دخترانه 17883
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 9160
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 9765
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 12172
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 5064
8 نيكنام پسرانه 4715
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 5886
10 ياران ثقلين پسرانه 4738
11 کوثر دخترانه 14535
12 شهيد کاظمي پسرانه 8390
13 هفتم تير پسرانه 7009
14 بتول آقامحمدي دخترانه 8263
15 توحید پسرانه 6220
16 اميركبير پسرانه 4711
17 توسعه صنعت پسرانه 4025
18 زينبيه دخترانه 9279
19 شهيد فولادوند پسرانه 5201
20 شهيد بهشتي پسرانه 9690