لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 3822
2 آسيه دخترانه 4353
3 بعثت دخترانه 5763
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 3529
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 3485
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 4698
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 2570
8 نيكنام پسرانه 2544
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 2618
10 ياران ثقلين پسرانه 2337
11 کوثر دخترانه 4766
12 شهيد کاظمي پسرانه 3438
13 هفتم تير پسرانه 2560
14 بتول آقامحمدي دخترانه 3389
15 توحید پسرانه 2247
16 اميركبير پسرانه 2104
17 توسعه صنعت پسرانه 1854
18 زينبيه دخترانه 3350
19 شهيد فولادوند پسرانه 2340
20 شهيد بهشتي پسرانه 3669