لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 7237
2 آسيه دخترانه 9344
3 بعثت دخترانه 11476
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 6285
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 6411
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 8505
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 3762
8 نيكنام پسرانه 3569
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 4348
10 ياران ثقلين پسرانه 3550
11 کوثر دخترانه 9113
12 شهيد کاظمي پسرانه 6065
13 هفتم تير پسرانه 4704
14 بتول آقامحمدي دخترانه 5682
15 توحید پسرانه 4220
16 اميركبير پسرانه 3500
17 توسعه صنعت پسرانه 2955
18 زينبيه دخترانه 6292
19 شهيد فولادوند پسرانه 3730
20 شهيد بهشتي پسرانه 6833