لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 1659
2 آسيه دخترانه 1766
3 بعثت دخترانه 2465
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 1692
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 1659
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 1693
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 1353
8 نيكنام پسرانه 1582
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 1192
10 ياران ثقلين پسرانه 1183
11 کوثر دخترانه 1940
12 شهيد کاظمي پسرانه 1360
13 هفتم تير پسرانه 1137
14 بتول آقامحمدي دخترانه 1531
15 توحید پسرانه 1024
16 اميركبير پسرانه 1081
17 توسعه صنعت پسرانه 861
18 زينبيه دخترانه 1431
19 شهيد فولادوند پسرانه 1224
20 شهيد بهشتي پسرانه 1344