لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 7770
2 آسيه دخترانه 9905
3 بعثت دخترانه 12211
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 6634
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 6834
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 9009
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 3898
8 نيكنام پسرانه 3711
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 4558
10 ياران ثقلين پسرانه 3671
11 کوثر دخترانه 9749
12 شهيد کاظمي پسرانه 6385
13 هفتم تير پسرانه 5048
14 بتول آقامحمدي دخترانه 5952
15 توحید پسرانه 4396
16 اميركبير پسرانه 3683
17 توسعه صنعت پسرانه 3093
18 زينبيه دخترانه 6618
19 شهيد فولادوند پسرانه 3919
20 شهيد بهشتي پسرانه 7235