لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 18413
2 آسيه دخترانه 18090
3 بعثت دخترانه 26661
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 12803
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 14159
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 17008
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 6683
8 نيكنام پسرانه 6103
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 7788
10 ياران ثقلين پسرانه 6147
11 کوثر دخترانه 20698
12 شهيد کاظمي پسرانه 10929
13 هفتم تير پسرانه 9547
14 بتول آقامحمدي دخترانه 11487
15 توحید پسرانه 8587
16 اميركبير پسرانه 6402
17 توسعه صنعت پسرانه 5293
18 زينبيه دخترانه 12840
19 شهيد فولادوند پسرانه 6888
20 شهيد بهشتي پسرانه 13622