لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 5127
2 آسيه دخترانه 6062
3 بعثت دخترانه 8035
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 4762
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 4774
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 6395
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 3119
8 نيكنام پسرانه 2990
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 3374
10 ياران ثقلين پسرانه 2877
11 کوثر دخترانه 6545
12 شهيد کاظمي پسرانه 4583
13 هفتم تير پسرانه 3402
14 بتول آقامحمدي دخترانه 4307
15 توحید پسرانه 3101
16 اميركبير پسرانه 2654
17 توسعه صنعت پسرانه 2364
18 زينبيه دخترانه 4528
19 شهيد فولادوند پسرانه 2906
20 شهيد بهشتي پسرانه 5114