لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 4830
2 آسيه دخترانه 5665
3 بعثت دخترانه 7633
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 4568
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 4553
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 6073
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 3023
8 نيكنام پسرانه 2903
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 3246
10 ياران ثقلين پسرانه 2765
11 کوثر دخترانه 6160
12 شهيد کاظمي پسرانه 4381
13 هفتم تير پسرانه 3240
14 بتول آقامحمدي دخترانه 4101
15 توحید پسرانه 2957
16 اميركبير پسرانه 2536
17 توسعه صنعت پسرانه 2263
18 زينبيه دخترانه 4254
19 شهيد فولادوند پسرانه 2786
20 شهيد بهشتي پسرانه 4900