لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 4569
2 آسيه دخترانه 5180
3 بعثت دخترانه 7172
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 4268
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 4264
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 5677
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 2920
8 نيكنام پسرانه 2797
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 3078
10 ياران ثقلين پسرانه 2629
11 کوثر دخترانه 5777
12 شهيد کاظمي پسرانه 4087
13 هفتم تير پسرانه 3029
14 بتول آقامحمدي دخترانه 3905
15 توحید پسرانه 2754
16 اميركبير پسرانه 2403
17 توسعه صنعت پسرانه 2140
18 زينبيه دخترانه 4018
19 شهيد فولادوند پسرانه 2639
20 شهيد بهشتي پسرانه 4529