لیست و آدرس هنرستان های تهران

# نام هنرستان پذیرش تعداد بازدید آدرس و تلفن
1 معصوميه دخترانه 2651
2 آسيه دخترانه 2853
3 بعثت دخترانه 4127
4 شهيد طهراني مقدم پسرانه 2588
5 حمزه سيدالشهداء پسرانه 2551
6 شهيد مصطفي چمران پسرانه 3106
7 شهيدصيادشيرازي پسرانه 1977
8 نيكنام پسرانه 2004
9 شهيد مصطفي احمدي روشن پسرانه 1758
10 ياران ثقلين پسرانه 1703
11 کوثر دخترانه 3231
12 شهيد کاظمي پسرانه 2305
13 هفتم تير پسرانه 1830
14 بتول آقامحمدي دخترانه 2426
15 توحید پسرانه 1561
16 اميركبير پسرانه 1552
17 توسعه صنعت پسرانه 1291
18 زينبيه دخترانه 2318
19 شهيد فولادوند پسرانه 1734
20 شهيد بهشتي پسرانه 2469