دانش آموزان

فنون مطالعه و سبک های یادگیری دانش آموزان هنرستانی

در مرحله اول شما باید با سبک های یادگیری و نحوه ی به کار گیری آنها آشنا شوید، یادگیری چند مرحله دارد که طی این مراحل یک موضوع را درک می کنیم، این مراحل شامل جمع آوری، نظم دادن و تحلیل اطلاعات یک موضوع است. هر فرد برای یادگیری از سبک خاصی یا تلفیق چند سبک استفاده می کند.

در اینجا با چند سبک یادگیری آشنا می شویم:

1- سبک دیداری : اطلاعات را از طریق نمودار شکل و... به خاطر می سپارند، عمدتا از راه خواندن یاد می گیرند.

2- سبک شنیداری : نکات را بیشتر از طریق شندین به خاطر می سپارند.

3- سبک متوالی : مطالب را طی چند مرحله و به طور پلکانی و تدریجی می آموزند.

4- سبک انفرادی : تمایلی به کار گروهی ندارند و دوست دارند به صورت انفرادی درس بخوانند.

5- سبک فعال : مطالب را بیشتر از طریق بحث با دیگران و گروهی یاد می گیرند.

و سبک های دیگر ..

حال با هم دلیل متفاوت بودن سبک های یادگیری را بررسی می کنیم.

عوامل زیادی در سبک یادگیری تاثیر دارد مثل سن قومیت و حتی نحوه ی تدریس معلمان ما. برای مثال اکثر عرب ها سبک یادگیری شنیداری دارند در حالی که بیشتر امریکایی ها سبک یادگیری دیداری دارند.

پژوهش های دیگری نشان می دهد که یادگیری پسران بیشتر به صورت دیداری است اما دختران بیشتر شنیداری و متوالی است به همین دلیل دختران میل دارند مطالب درسی را از طریق شرکت در کلاس و شنیدن صدای معلم بیاموزند و در کلاس نسبت به پسرها تمرکز بیشتری دارند.

کاربرد سبک های یادگیری

هر یک از سبک هایی که گفتیم در شرایط مخصوص به خود کاربرد دارد یعنی اگر هر سبکی را در جای خود استفاده کنیم با شرایط منطبق می شویم و بیشتر یاد می گیریم.

سبک یادگیری متوالی انجام تکلیف زیاد یا خواندن مطالب دشوار را آسان تر می کند یادگیری با این سبک تدریجی و عمیق است وهنگام استفاده از کلاس و دبیر یادگیری شنیداری موثرتر است.

اکثر ما مطالب را از طریق خواندن خود کتاب یاد میگیریم که در این شرایط از سبک دیداری برای خواندن و طبقه بندی نکات استفاده میکنیم و در بعضی از مدارس دانش آموزان باهم به صورت گروهی درس میخوانند و از هم اشکال گیری میکنند که این سبک فعال است.

بهترین سبک های یادگیری دانش اموزان هنرستانی برای کنکوراستفاده از سبک های دیداری شنیداری و انفرادی در درجه اول و در کنار آن از سبک متوالی است.

به دلیل فاصله زمای بین مطالعه شما و کنکور درس خواندن طی چند مرحله انجام شود. برای کسب نتیجه خوب باید مراحل زیر را به نوبت انجام دهید تا یادگیری کامل شود:

1- فهمیدن

2- تسلط

3- ارزیابی

4- نگهداری

5- جمع بندی

فهمیدن

وظیفه ما در این مرحله این است که مطالب و نکات درس را خوب یادبگیریم و به خاطر بسپاریم. برای این کار دو راه دارید:

1- دیدن و خواندن مطالب به طور فعالانه

2- شرکت در کلاس و شنیدن مطالب ،همراه با خواندن و شرکت در کلاس باید تکالیف و تمرینات زیادی را حل و بررسی کنیم. این مرحله بدون انجام تکالیف به سرانجام نمی رسد. اگر بتوانیم تقریبا 75% تا 80% مطالب را موفقیت پاسخ دهیم می توانیم مرحله بعدی یعنی تسلط را آغاز کنیم.

تسلط

در این مرحله وظیفه ما حل کردن تست های موضوعی با نکات و راه حل های کوتاه است هم چنین مطالب را با جزئیات بیشتری یاد می گیریم و در کنار حل تست از خود اشکال گیری می کنیم و یادگیری خود را عمیق تر و دقیق تر می کنیم.

ارزیابی

در این مرحله دانسته های خود را با شرکت در ازمون تشریحی و یا تستی امتحان می کنیم.

فایده شرکت در این آزمون ها این است که مطالب آموخته شده تکرار می شوند اشکالات درسی پنهان ما مشخص می شوند و علاوه برآن سطح علمی ما ارزیابی می شود.

نگهداری

نگه داشتن مطالبی که ماه ها قبل کنکور می خوانیم بسیار مهم است. مرور مطالب به طور تصادفی نتیجه بخش نیست.

جمع بندی

اگر در تابستان و پاییز، زمستان درک و فهمیدن اهمیت دارد در فصل بهار تسلط اهمیت بیشتری دارد و در ماه آخر باید نگاهمان به تست ها به صورت جامع باشد به همین دلیل در ماه اخر شیوه مطالعه و تست زنی تغییر می کند.