رشته ها و هنرستان ها

کتاب های درسی رشته های نظری و فنی و حرفه ای

در گام آخر جلسه مشاوره انتخاب رشته نهم به دهم که دانش آموز به کمک مشاور رشته ای را برای انتخاب کاندید کرد کتاب های رشته ای که مد نظر دانش آموز است را در اختیار وی قرار می دهیم تا شناخت کاملی نسبت به چارچوب و محتوای رشته بدست آورد. انجام این کار به شدت به همه دانش آموزانی که می خواهند رشته انتخاب کنند توصیه می شود. کتاب های درسی رشته ها را در این صفحه قرار دادیم تا شما بتوانید با دید باز و جامع انتخاب درسی انجام دهید:

کتاب های اصلی رشته های نظری در سه سال دهم، یازدهم و دوازدهم:

کتاب های عمومی سه رشته

ردیف پایه نام کتاب لینک دانلود
1 دهم دین وزندگی 1 لینک دانلود
2 دهم زبان انگلیسی1 لینک دانلود
3 دهم فارسی1 لینک دانلود
4 دهم نگارش لینک دانلود
5 دهم جغرافیای ایران لینک دانلود
6 دهم کارآفرینی و تولید لینک دانلود
7 دهم تفکرو سواد رسانه ای لینک دانلود
8 دهم آمادگی دفاعی لینک دانلود
9 یازدهم زبان انگلیسی2 لینک دانلود
10 یازدهم فارسی2 لینک دانلود
11 یازدهم نگارش2 لینک دانلود
12 یازدهم تفکرو سواد رسانه ای لینک دانلود
13 دوازدهم زبان انگلیسی3 لینک دانلود
14 دوازدهم فارسی3 لینک دانلود
15 دوازدهم نگارش3 لینک دانلود
16 دوازدهم مدیریت خانواده و سبک زندگی لینک دانلود
17 دوازدهم مدیریت خانواده و سبک زندگی (خواهران) لینک دانلود
18 دوازدهم سلامت و بهداشت لینک دانلود

رشته ریاضی

ردیف پایه نام کتاب لینک دانلود
1 دهم ریاضی1 لینک دانلود
2 دهم فیزیک1 لینک دانلود
3 دهم شیمی1 لینک دانلود
4 دهم هندسه1 لینک دانلود
5 دهم عربی1 لینک دانلود
6 دهم آزمایشگاه علوم تجربی1 لینک دانلود
7 یازدهم دین وزندگی2 لینک دانلود
8 یازدهم عربی2 لینک دانلود
9 یازدهم فیزیک2 لینک دانلود
10 یازدهم هندسه2 لینک دانلود
11 یازدهم شیمی2 لینک دانلود
12 یازدهم حسابان1 لینک دانلود
13 یازدهم آمارواحتمال لینک دانلود
14 یازدهم آزمایشگاه علوم تجربی2 لینک دانلود
15 یازدهم تاریخ معاصر ایران لینک دانلود
16 یازدهم زمین شناسی لینک دانلود
16 دوازدهم دین و زندگی3 لینک دانلود
17 دوازدهم فیزیک3 لینک دانلود
18 دوازدهم شیمی3 لینک دانلود
19 دوازدهم عربی3 لینک دانلود
20 دوازدهم هندسه3 لینک دانلود
21 دوازدهم حسابان2 لینک دانلود
22 دوازدهم هویت اجتماعی لینک دانلود
23 دوازدهم ریاضیات گسسته لینک دانلود

رشته تجربی

ردیف پایه نام کتاب لینک دانلود
1 دهم ریاضی1 لینک دانلود
2 دهم فیزیک1 لینک دانلود
3 دهم شیمی1 لینک دانلود
4 دهم زیست1 لینک دانلود
5 دهم عربی1 لینک دانلود
6 دهم آزمایشگاه علوم تجربی1 لینک دانلود
7 یازدهم دین وزندگی2 لینک دانلود
8 یازدهم ریاضی2 لینک دانلود
9 یازدهم فیزیک2 لینک دانلود
10 یازدهم شیمی2 لینک دانلود
11 یازدهم زیست2 لینک دانلود
12 یازدهم تاریخ2 لینک دانلود
12 یازدهم عربی2 لینک دانلود
13 یازدهم آزمایشگاه علوم تجربی2 لینک دانلود
14 یازدهم زمین شناسی لینک دانلود
15 دوازدهم دین و زندگی3 لینک دانلود
16 دوازدهم ریاضی3 لینک دانلود
17 دوازدهم فیزیک3 لینک دانلود
18 دوازدهم شیمی3 لینک دانلود
19 دوازدهم زیست3 لینک دانلود
20 دوازدهم عربی3 لینک دانلود
21 دوازدهم هویت اجتماعی لینک دانلود

رشته انسانی

ردیف پایه نام کتاب لینک دانلود
1 دهم عربی1 لینک دانلود
2 دهم ریاضی و آمار1 لینک دانلود
3 دهم اقتصاد لینک دانلود
4 دهم جامعه شناسی1 لینک دانلود
5 دهم منطق لینک دانلود
6 دهم علوم وفنون ادبی1 لینک دانلود
7 دهم تاریخ1 لینک دانلود
8 یازدهم دین و زندگی2 لینک دانلود
9 یازدهم عربی2 لینک دانلود
10 یازدهم ریاصی و آمار2 لینک دانلود
11 یازدهم جامعه شناسی2 لینک دانلود
12 یازدهم تاریخ2 لینک دانلود
13 یازدهم علوم وفنون ادبی2 لینک دانلود
14 یازدهم روان شناسی لینک دانلود
15 یازدهم جغرافیا2 لینک دانلود
16 یازدهم فلسفه لینک دانلود
17 دوازدهم دین و زندگی3 لینک دانلود
18 دوازدهم عربی3 لینک دانلود
19 دوازدهم ریاضی و آمار3 لینک دانلود
20 دوازدهم جامعه شناسی3 لینک دانلود
21 دوازدهم فلسفه لینک دانلود
22 دوازدهم تاریخ3 لینک دانلود
23 دوازدهم جغرافیا3 لینک دانلود
24 دوازدهم علوم و فنون ادبی3 لینک دانلود
25 دوازدهم تحلیل فرهنگی لینک دانلود